Навчальний процес


ВІТАЄМО ВАС ІЗ ПОЧАТКОМ ВЕСНЯНОГО СЕМЕСТРУ 2020/21 РОКУ!
Кафедра педіатрії та медичної генетики  перейшла на навчання за кредитно-модульною системою у 2008-2009 навчальному році.


На нашій кафедрі Ви вичите і здасте МОДУЛЬ I  з педіатрії:  "Найбільш поширені соматичні та ендокринні захворювання в дітей" на 4 курсі 


Бали нараховуються студентам за відвідування  семінарських занять, активність на заняттях, виконання домашніх завдань і самостійну роботу. В кінці семестру (навчального року) вираховується відсоток виконання навчального плану. Оцінка виставляється у вигляді цифри і букви

При засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали:

«5» — 9 балів,

«4» — 7,5 балів,

«3» — 5,5 бали, 

«2» —0 балів.

За написання історії хвороби присвоюються такі бали:

«5» —9 балів,

«4» — 7,5 балів,

«3» — 5,5 бали,

«2» —  0 балів.

Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента – 120.

Студент допускається до підсумкового модульного контролю за умови виконання вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність він набрав не менше 70 балів:  56 балів під час практичних занять (4 х 14) та 14 балів за написання історії хвороби.

Підсумковий модульний контроль зараховується студенту, якщо він набрав не менше 50 з 80 балів

 

Отримані бали конвертуються таким чином:


За шкалою ECTS

За національною шкалою

За шкалою БДМУ (у балах)

A (відмінно)

відмінно

180-200

B (дуже добре)

добре

165-179

C (добре)

150-164

D (задовільно

задовільно

135-149

E (слабко)

120-134

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

70-119

F

незадовільно з обовязковим повторним курсом

1-69

 На нашій кафедрі Ви вивчите і здасте МОДУЛЬ "Спадкові хвороби та уроджені вади розвитку, їх діагностика та медико-генетичне консультування" 
на 4 курсі 

Номер модуля, кількість навчальних годин/кількість кредитів ECTS

Кількість змістовних модулів, їх номери

Конвертація у бали традиційних оцінок

Мінімальна кількість балів

Традиційні оцінки

5

4

3

2

Модуль 1 45/1,5

2 (№№1-5)

30

23

17,5

0

70