ДисципліниПедіатрія Модуль І
(медичний факультет №1, 2 та 4 (спеціальність "лікувальна справа", "педіатрія"))

Найпоширеніші соматичні

та ендокринологічні захворювання в дітей
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

 

Тема

Кільк. годин

1

Функціональні гастроінтестинальні розлади в  дітей раннього віку

4

2

Рахіт. Гіпервітаміноз „Д”. Білково-енергетична недостатність у дітей

5

3

Цукровий діабет у дітей

5

4

Захворювання щитоподібної залози в дітей

4

5

Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи  та статевих залоз в дітей

5

6

Уроджені вади серця в дітей. Порушення ритму серця та провідності

5

7

Запальні та незапальні захворювання серця в дітей. Гостра ревматична лихоманка в дітей. Порушення ритму серця та провідності

5

8

Ювенільний ревматоїдний артрит та реактивний артрит у дітей. Порушення ритму серця та провідності

4

9

Функціональні та органічні захворювання стравоходу та шлунку в дітей старшого віку. Захворювання підшлункової залози в дітей.

5

10

 

Функціональні та органічні захворювання кишечнику та гепато-біліарної системи в дітей. 

5

 

11

Захворювання підшлункової залози в дітей.

4

12

Гломерулонефрити в дітей. Хронічна  ниркова недостатність у дітей. Функціональні та органічні захворювання кишечнику

5

13

Підсумковий модульний контроль залікового модулю I

4

Всього

60


 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

 

Тема

Кільк. годин

1.       

Функціональні диспесії у дітей раннього віку.

2

2.     

Рахіт. Гіпервітаміноз „Д”

2

3.   

Цукровий діабет у дітей.

2

4.    

Захворювання щитоподібної залози в дітей

2

5.  

Уроджені вади серця в дітей

2

6.    

Гостра ревматична лихоманка в дітей

2

7.     

Запальні та незапальні захворювання серця у дітей.

2

8.   

Порушення ритму серця та провідності в дітей

2

9.  

Ювенільний ревматоїдний артрит та реактивний артрит в дітей

2

10.

Функціональні захворювання травного каналу

2

11.

Функціональні  та органічні захворювання  гепато-біліарної системи в дітей

2

12. 

Захворювання підшлункової залози в дітей. 

2

13.  

Функціональні  та органічні захворювання  кишечнику.

2

14. 

Інфекції сечової системи в дітей

2

15. 

Гломерулонефрит у дітей Хронічна  ниркова недостатність у дітей

2

Всього

30


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Види СРС

Кількість годин

Види контролю

1

Підготовка до практичних занять

13

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

1. Дисметаболічні нефропатії у дітей

2. Інфекційний ендокардит у дітей.

3. Порушення ритму серця та провідності в дітей

4. Захворювання підшлункової залози в дітей. Функціональні  та органічні захворювання  кишечнику.

 

 

3

3

5

 

6

 

 

Підсумковий модульний контроль

3

Індивідуальна СРС:

а) курація хворих, написання  та захист учбової історії хвороби

 

10

 

 

Підсумковий модульний контроль

4

Підготовка до підсумкового модульного контролю

5

Підсумковий модульний контроль

Всього годин

45


Дитячі хвороби
(стоматологічний факультет)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ п/п

Тема

Кільк. годин

1.

Педіатрія як наука про здорову та хвору дитину. Медичний догляд за дітьми. Особливості вигодовування та харчування дітей

2

2

Хронічні розлади харчування у дітей раннього віку. Рахіт і його вплив на формування зубощелепної системи

2

3.

Основні клінічні синдроми та їх клінічне значення в діагностиці захворювань дитячого віку

2

4

Найбільш поширені захворювання органів дихання, травлення, сечової системи у дитячому віці

2

5.

Невідкладна допомога при загрозливих станах у дітей (гостра дихальна, серцево-судинна недостатність, гіпертермічний, судомний синдроми, геморагічний синдром)

2

 

Всього

10

 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ п/п

Тема

Кільк. годин

1.

Фізичний і нервово-психічний розвиток дітей. Новонароджена дитина. Методика клінічного обстеження дітей.

4

2.

Вигодовування та харчування здорових дітей. Хронічні розлади харчування у дітей раннього віку. Рахіт і його вплив на формування зубощелепної системи.

4

3.

Найбільш поширені захворювання органів дихання, травлення, сечової системи у дитячому віці.

4

4.

Найбільш поширені серцево-судинні захворювання та геморагічні діатези у дітей.

4

5.

Інфекційні захворювання дитячого віку. Імунопрофілактика дитячих інфекційних захворювань.

2

Підсумковий модульний контроль.

2

Всього

20


                            

                         Генетика Модуль І (5 курс)


«Спадкові хвороби та уроджені вади розвитку,
їх діагностика та МГК»
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ п/п

Тема

Кількість годин

1.

 

Предмет і завдання медичної генетики. Роль спадковості в патології людини.

Клініко-генеалогічний метод. Цитогенетичні і молекулярно-генетичний методи. Біохімічні методи.

Семіотика спадкових захворювань. Особливості проявів спадкових хвороб. Морфогенетичні варіанти розвитку. Вади розвитку.

2

2

2

2

Загальна характеристика моногенної патології. Клініка і генетика окремих форм моногенниххвороб.

Спадкові хвороби обміну. Принципи лікування спадкових хвороб, реабілітації і соціальної адаптації.

2

2

3

Загальна характеристика хромосомних хвороб. Клініка основних форм хромосомних хвороб.

Загальна характеристика мітохондріальної патології. Клініка, діагностика, лікування.

Загальна характеристика мультифакторіальних захворювань. Визначення генетичної схильності. Заходи профілактики.

2

 

2

2

4

Рівні і шляхи проведення профілактики спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування. Пренатальна діагностика. Скринуючі програми

Підсумковий модульний контроль

 

2

2

 

РАЗОМ

20

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

№ 

п/п

Тема

Кількість

годин

1.

Підготовка до практичних занять

- теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

11

2.

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

 

Спадкові захворювання нирок

2

Системні скелетні дисплазії

2

Основи екологічної генетики, фармакогенетики

5

3.

Індивідуально-дослідницька самостійна робота студента

1

МОДУЛЬ 5.  "Педіатрія" (6 курс)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

з/п

Назва теми

К-сть

год.

1.       

Диференційна діагностика синдрому кашлю у дітей. Диференційна діагностика синдрому задишки.

7

2.       

Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

7

3.       

Бронхіальна астма. Невідкладна допомога при астматичному статусі. Диференційна діагностика синдрому ціанозу. Спадкові, природжені та хронічні захворювання бронхолегеневої системи у дітей.

7

4.       

Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Незапальні захворювання серця. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності. Диференційна діагностика серцевих шумів. Вроджені та набуті вади серця, кардіоміопатії. Синдром недостатності кровообігу.

7

5.       

Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс синдромі.

7

6.       

Диференційна діагностика лихоманки неясного ґенезу, неінфекційного висипу. Системні захворювання сполучної тканини та системні васкуліти у дітей. Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей. Ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити.

7

7.       

Диференційна діагностика синдрому абдомінального болю, шлункової диспепсії. Функціональні та органічні захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей.

7

8.       

Диференційна діагностика синдрому гепатоспленомегалії та портальної гіпертензії. Захворювання гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності. Диференційна діагностика синдрому закрепу та діареї. Функціональні та органічні захворювання кишківника у дітей.

7

9.       

Диференційна діагностика синдрому дизурії. Інфекційно-запальні захворювання сечової системи у дітей. Дизметаболічні нефропатії та тубулопатії у дітей.

7

10.   

Диференційна діагностика набрякового та нефротичного синдрому. Первинні та вторинні гломерулонефрити у дітей. Гостра та хронічна ниркова недостатність у дітей.

7

11.   

Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці. Консультування в контексті невиліковного захворювання. Поняття консультування та його етичні принципи. Навички консультування.

7

12.   

Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи.

7

13.   

Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. Організація паліативної допомоги дітям з невиліковними захворюваннями. Особливості ведення пацієнтів дитячого віку в термінальній стадії захворювання, догляд, методи, паліативного лікування основних симптомів та синдромів.

7

14.   

Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Диференційна діагностика синдрому артеріальної гіпертензії. Психологічні, духовні та соціальні питання паліативної допомоги дітям з невиліковними захворюваннями та їх близьким.

7

15.   

Підсумковий модульний контроль.

8

 

Разом

106

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з/п

Назва теми

К-сть

год.

1.       

Підготовка до практичних занять.

68

2.       

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять.

0

3.       

Індивідуальна СРС: Аналіз клінічних випадків та виступ на клінічній конференції.

3

4.       

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

3

 

Разом

74

  

 Comments