ДисципліниПедіатрія Модуль І
(медичний факультет №1, 2 та 4 (спеціальність "лікувальна справа", "педіатрія"))

Найпоширеніші соматичні

та ендокринологічні захворювання в дітей
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ

 

Тема

Кільк. годин

1

Функціональні гастроінтестинальні розлади в  дітей раннього віку

5

2

Рахіт. Гіпервітаміноз „Д”. Білково-енергетична недостатність у дітей

6

3

Цукровий діабет у дітей

6

4

Захворювання щитоподібної залози в дітей

5

5

Захворювання гіпоталамо-гіпофізарної системи  та статевих залоз в дітей

5

6

Уроджені вади серця в дітей.

5

7

Запальні та незапальні захворювання серця в дітей. Гостра ревматична лихоманка в дітей.

6

8

Ювенільний ревматоїдний артрит та реактивний артрит у дітей.

5

9

Функціональні та органічні захворювання стравоходу та шлунку в дітей старшого віку.

6

10 

Функціональні та органічні захворювання гепато-біліарної системи в дітей.

5 

11

Захворювання підшлункової залози в дітей. Функціональні  та органічні захворювання  кишечнику.

5

12

Гломерулонефрити в дітей. Хронічна  ниркова недостатність у дітей.

6

13

Підсумковий модульний контроль залікового модулю I

5

 

Всього

70


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Тема

Кільк. годин

1

Функціональні диспесії у дітей раннього віку.

2

2

Рахіт. Гіпервітаміноз „Д”

2

3

Цукровий діабет у дітей.

2

4

Захворювання щитоподібної залози в дітей

2

5

Уроджені вади серця в дітей

2

6

Гостра ревматична лихоманка в дітей

2

7

Функціональні та органічні захворювання травного каналу

2

8

Функціональні  та органічні захворювання  гепато-біліарної системи в дітей

2

9

Інфекції сечової системи в дітей

2

10

Гломерулонефрит у дітей

2

 

Всього

20

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


п/п

Види СРС

Кількість годин

Види контролю

1

Підготовка до практичних занять

13

Поточний контроль на практичних заняттях

2

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:

  1. Дисметаболічні нефропатії у дітей
  2. Інфекційний ендокардит у дітей.
  3. Порушення ритму серця та провідності в дітей
  4. Інфекції сечової системи в дітей.

 

 

3

3

5

 

6

 

 

Підсумковий модульний контроль

3

Індивідуальна СРС:

а) курація хворих, написання  та захист учбової історії хвороби

 

10

 

 

Підсумковий модульний контроль

4

Підготовка до підсумкового модульного контролю

5

Підсумковий модульний контроль

 

Всього годин

45

 


Дитячі хвороби

(стоматологічний факультет)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 


№ п/п

Тема

Кільк. годин

1.

Фізичний і нервово-психічний розвиток дітей. Новонароджена дитина. Методика клінічного обстеження дітей.

2

2

Найбільш поширені захворювання органів дихання, травлення, сечової системи у дитячому віці.

2

3.

Інфекційні захворювання дитячого віку. Імунопрофілактика дитячих інфекційних захворювань.

 

2

 

Всього

6 ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ п/п

Тема

Кільк. годин

1.

Фізичний і нервово-психічний розвиток дітей. Новонароджена дитина. Методика клінічного обстеження дітей.

4

2.

Вигодовування та харчування здорових дітей. Хронічні розлади харчування у дітей раннього віку. Рахіт і його вплив на формування зубощелепної системи.

5

3.

Найбільш поширені захворювання органів дихання, травлення, сечової системи у дитячому віці.

5

4.

Найбільш поширені серцево-судинні захворювання та геморагічні діатези у дітей.

4

5.

Інфекційні захворювання дитячого віку. Імунопрофілактика дитячих інфекційних захворювань.

4

Підсумковий модульний контроль.

2

 

Всього

24


                            

                         Генетика Модуль І (4 курс)


«Спадкові хвороби та уроджені вади розвитку,
їх діагностика та МГК»
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ п/п

Тема

Кількість годин

1.

 

Предмет і завдання медичної генетики. Роль спадковості в патології людини.

Клініко-генеалогічний метод. Цитогенетичні і молекулярно-генетичний методи. Біохімічні методи.

Семіотика спадкових захворювань. Особливості проявів спадкових хвороб. Морфогенетичні варіанти розвитку. Вади розвитку.

2

2

2

2

Загальна характеристика моногенної патології. Клініка і генетика окремих форм моногенниххвороб.

Спадкові хвороби обміну. Принципи лікування спадкових хвороб, реабілітації і соціальної адаптації.

2

2

3

Загальна характеристика хромосомних хвороб. Клініка основних форм хромосомних хвороб.

Загальна характеристика мітохондріальної патології. Клініка, діагностика, лікування.

Загальна характеристика мультифакторіальних захворювань. Визначення генетичної схильності. Заходи профілактики.

2

 

2

2

4

Рівні і шляхи проведення профілактики спадкових хвороб. Медико-генетичне консультування. Пренатальна діагностика. Скринуючі програми

Підсумковий модульний контроль

 

2

2

 

РАЗОМ

20


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 


№ п/п

Види СРС

Кількість годин

Види контролю

1.

Підготовка до практичних занять

7,5

Поточний контроль на практичних заняттях. Підсумковий контроль.

2.

Підготовка до підсумкового модульного контролю

2

3.

Анатомо-фізіологічні особливості органів дихання, серцево-судинної, травної та сечової систем у дітей.

2

4.

Вітаміни та їх значення для розвитку дитини. Семіотика гіпо- та гіпервітамінозів у дітей.

1,5

5.

Синдром кишкового токсикозу з ексикозом у дітей. Визначення ступеню та типу ексикозу. Дієтотерапія, оральна регідратація, принципи ін фузійної терапії при кишковому ексикозі.

2

 

Всього годин

15

 МОДУЛЬ 5.  "Педіатрія" (6 курс)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 

з/п

Назва теми

К-сть

год.

1.       

Диференційна діагностика синдрому кашлю у дітей. Диференційна діагностика синдрому задишки.

7

2.       

Диференційна діагностика синдрому бронхіальної обструкції у дітей. Пневмонії у дітей. Ускладнення пневмонії. Невідкладна допомога при гострій дихальній недостатності у дітей.

7

3.       

Бронхіальна астма. Невідкладна допомога при астматичному статусі. Диференційна діагностика синдрому ціанозу. Спадкові, природжені та хронічні захворювання бронхолегеневої системи у дітей.

7

4.       

Диференційна діагностика кардіомегалії у дітей. Незапальні захворювання серця. Невідкладна допомога при гострій серцевій недостатності. Диференційна діагностика серцевих шумів. Вроджені та набуті вади серця, кардіоміопатії. Синдром недостатності кровообігу.

7

5.       

Диференційна діагностика порушень серцевого ритму та провідності у дітей. Невідкладна допомога при пароксизмальних порушеннях ритму та Морган’ї-Адамс-Стокс синдромі.

7

6.       

Диференційна діагностика лихоманки неясного ґенезу, неінфекційного висипу. Системні захворювання сполучної тканини та системні васкуліти у дітей. Диференційна діагностика суглобового синдрому у дітей. Ювенільний ревматоїдний артрит, реактивні артрити.

7

7.       

Диференційна діагностика синдрому абдомінального болю, шлункової диспепсії. Функціональні та органічні захворювання шлунку та дванадцятипалої кишки у дітей.

7

8.       

Диференційна діагностика синдрому гепатоспленомегалії та портальної гіпертензії. Захворювання гепатобіліарної системи та підшлункової залози у дітей. Невідкладна допомога при гострій печінковій недостатності. Диференційна діагностика синдрому закрепу та діареї. Функціональні та органічні захворювання кишківника у дітей.

7

9.       

Диференційна діагностика синдрому дизурії. Інфекційно-запальні захворювання сечової системи у дітей. Дизметаболічні нефропатії та тубулопатії у дітей.

7

10.   

Диференційна діагностика набрякового та нефротичного синдрому. Первинні та вторинні гломерулонефрити у дітей. Гостра та хронічна ниркова недостатність у дітей.

7

11.   

Медичне спостереження дітей перших трьох років життя в поліклініці. Консультування в контексті невиліковного захворювання. Поняття консультування та його етичні принципи. Навички консультування.

7

12.   

Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей. Диспансерне спостереження за дітьми з перинатальною патологією центральної нервової системи.

7

13.   

Інтегроване ведення хвороб дитячого віку. Організація паліативної допомоги дітям з невиліковними захворюваннями. Особливості ведення пацієнтів дитячого віку в термінальній стадії захворювання, догляд, методи, паліативного лікування основних симптомів та синдромів.

7

14.   

Особливості медичного спостереження за дітьми підліткового віку. Диференційна діагностика синдрому артеріальної гіпертензії. Психологічні, духовні та соціальні питання паліативної допомоги дітям з невиліковними захворюваннями та їх близьким.

7

15.   

Підсумковий модульний контроль.

8

 

Разом

106

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з/п

Назва теми

К-сть

год.

1.       

Підготовка до практичних занять.

68

2.       

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять.

0

3.       

Індивідуальна СРС: Аналіз клінічних випадків та виступ на клінічній конференції.

3

4.       

Підготовка до підсумкового модульного контролю.

3

 

Разом

74

  

 Comments