Книжкова полиця кафедри

Наші надбання 

 Робочі класифікації дитячих хвороб / Ю.М. Нечитайло, 

І.Є. Лоскутова, Т.В. Сорокман, Р.І. Каланча. – Чернівці,

1998. – 52 с.

Методичний посібник призначений для підготовки з дитячих хвороб студентів медичних ВУЗів, лікарів-інтернів, лікарів-педіатрів.

 

Травна система у дітей. Навчальний посібник /

Ю.М. Нечитайло, Т.В. Сорокман, Н.О. Попелюк.– Чернівці: Прут, 1998. – 68 с., іл.

 

Навчальний посібник призначений для підготовки до занять з пропедевтики дитячих хвороб для студентів медичних ВУЗів та, як довідник, для лікарів-інтернів, лікарів-педіатрів.

Педіатричні аспекти Чорнобильської катастрофи / 

Т.В. Сорокман, В.П. Пішак, Т.К. Набухотний. Чернівці: Прут, 1998р., іл. 30 табл., 30 рис., бібл. 443, 252 с.

В монографії викладені особливості та медико-біологічні проблеми аварії на ЧАЕС, проведений ретельний аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури. В центрі уваги знаходиться стан здоров’я дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС та продовжують мешкати на забруднених радіонуклідами територіях.

Значна увага приділена епідеміології внутрішнього опромінення та виявленню дозозалежного ефекту на стан основних радіочутливих систем дитячого організму. Спеціальні розділи присвячені морфо-функціональному стану ендокринної системи та гематологічним ефектам радіаційної катастрофи.

Книга розрахована на вчених, спеціалістів з радіаційної медицини і лікарів різного профілю, в першу чергу, педіатрів-ендокринологів, організаторів системи охорони здоров’я.

Алгоритм виконання практичних навичок з педіатрії

Т.В. Сорокман, Д.М. Бешега. – Чернівці, 2000. – 52 с.

Навчальний посібник створений для студентів з метою полегшення оволодіння практичними навичками, що передбачені навчальною програмою з сестринської справи. Авторами спроба уніфікувати і систематизувати виконання практичних навичок з педіатрії з урахуванням особливостей дитячого організму. Виконання практичних навичок подано у вигляді послідовного алгоритму, що спрощує вивчення матеріалу. Це дозволить студентам використовувати алгоритми для самопідготовки, а викладачам – для контролю над практичними навичками студентів.

Алгоритм виконання практичних навичок із факультетської педіатрії / Т.В. Сорокман, М.Г.Гінгуляк, Л.В.Швигар. — Чернівці. – 2001.— 20 с.

Навчальний посібник створений з метою полегшення оволодіння практичними навичками. Що передбачені навчальною програмою з факультетської педіатрії. Виконання практичних навичок подано у вигляді послідовного алгоритму, що спрощує вивчення матеріалу. Це дозволить студентам використовувати алгоритми для самопідготовки, а викладачам – для контролю над практичними навичками студентів.

Ріст і розвиток дитини: навчальний посібник / Ю.М. Нечитайло, Т.В. Сорокман, Н.В Кроха, І.Є. Лоскутова, С.Є. Фокіна, 

В.С. Хільчевська. – Чернівці: БДМА, 2001 – 64 с., іл.

Навчальний посібник призначений для підготовки до занять з пропедевтики дитячих хвороб для студентів 3-6 курсів медичного та педіатричного факультетів, студентів медсестринських факультетів та, як довідник для лікарів-інтернів, лікарів-педіатрів.

 

Фізіотерапія та курортологія в педіатрії / Т.В. Сорокман, 

І.В. Ластівка, Л.В. Швигар, В.М. Прокопчук. – Чернівці, 2001. – 64 с.

 

У навчальному посібнику викладені сучасні погляди на механізм дії природних і преформованих лікувальних факторів на дитячий організм, особливості та принципи застосування фізіотерапевтичних і курортних факторів в педіатрії.Викладено сучасні методи лікування дітей фізичними чинниками, описано техніку і методику проведення процедур, визначено показання та протипоказання до лікування та критерії ефективності. Наведені відомості про найважливіші курорти України та Чернівецької області.

Окремий розділ присвячений застосуванню фізіотерпевтичних та курортологічних факторів у комплексному лікуванні окремих патологічних станів у дітей.

Для студентів вищих медичних учбових закладів, педіатрів, фізіотерапевтів.

Клінічна генетика: навчальний посібник / Під редакцією д.мед.н., професора Т.В. Сорокман, І.В. Ластівки – Чернівці: БДМА, 2002. – 320 с.

Навчальний посібник призначений для підготовки до занять із клінічної генетики для студентів вищих медичних учбових закладів та як посібник лікарів-інтернів,  педіатрів, генетиків.

Перцентильні нормативи фізичного розвитку дітей. Додаток до навчального посібника «Ріст і розвиток дитини»/ Ю.М. Нечитайло, Т.В. Сорокман, Н.В. Кроха, І.Є. Лоскутова, С.Є. Фокіна, В.С. Хільчевська. – Чернівці, БДМА, 2002. – 32 с.

Перцентильні номограми створені по результатах антропометричного обстеження дітей від 0 до 17 років співробітниками кафедри Буковинської державної медичної академії протягом 1996-2001 років. Для студентів 3 та 6 курсів медичного та педіатричного факультетів, студентів медсестринських факультетів та, як довідник, для лікарів-інтернів, лікарів-педіатрів, батьків дітей.

 

Методичні рекомендації для студентів 4-го курсу. 

Кафедра педіатрії та медичної генетики. – БДМА. – 2003. 46 с.

Методичні рекомендації складено відповідно до програм для студентів 4-го курсу медичних факультетів і включають схему історії хвороби, перелік питань до заліків та інспиту, фармпрепаратів. Крім того, методичні рекомендації висвітлюють питання роботи лікаря-педіатра в поліклініці, школі, дитячих шкільних установах. 

Захворювання дітей раннього віку. Навчальний посібник / 

Т.В. Сорокман, М.Г. Гінгуляк, І.В. Ластівка. – Чернівці: БДМА – 2003. – 168 с.

У навчальному посібнику викладені найважливіші аспекти епідеміології, етіології, патогенезу, клініки, діагностики, диференційної діагностики лікування основних захворювань дітей раннього віку. Посібник складено відповідно до програми з факультетської педіатрії.Навчальний посібник підготовлений колективом авторів призначений для студентів вищих навчальних закладів. Рекомендації та сучасні методики лікування розраховані на інтернів та лікарів-педіатрів.

Фізіотерапія та курортологія в педіатрії / Т.В. Сорокман, 

І.В. Ластівка, Л.В. Швигар, В.М. Прокопчук. Чернівці, 2003. – 

108 с.

У навчальному посібнику викладені сучасні погляди на механізм дії природних і преформованих лікувальних чинників на дитячий організм. Особливості та принципи застосування фізіотерапевтичних і курортних факторів у педіатрії. 

Викладено сучасні методи лікування дітей фізичними чинниками, описано техніку і методику проведення процедур, визначено показання та протипоказання до лікування та критерії ефективності. Наведені відомості про найважливіші курорти України та Чернівецької області.

Окремий розділ присвячений застосуванню фізіотерапевтичних та курортологічних факторів у комплексному лікуванні окремих патологічних станів у дітей. Для студентів вищих медичних учбових закладів, педіатрів, фізіотерапевтів.

Дитяча кардіологія / Т.В. Сорокман, Л.В. Швигар, М.Г. Гінгуляк. Чернівці, 2003. – 168 с.

У навчальному посібнику викладені особливості найбільш частої патології  серцево-судинної системи у дітей. Представлені питання етіології, патогенезу, класифікації, клініки, діагностики та диференційної діагностики лікування і профілактики основних патологічних станів у дітей у відповідності до програм з факультетської педіатрії.Навчальний посібник рекомендований для студентів вищих медичних закладів, лікарів-інтернів, педіатрів та дитячих кардіологів.

Дитяча ендокринологія / Т.В. Сорокман. - Чернівці, 2003. – 128 с.У навчальному посібнику викладені методи клінічного, інструментального та лабораторного дослідження ендокринної системи у дітей, описані нозологічні групи захворювань залоз внутрішньої секреції. Проведений аналіз даних літератури стосовно сучасних поглядів на патогенез та методи лікування ендокринної патології.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з педіатрії з урахуванням тем аудиторних та позааудиторних занять.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, педіатрів, ендокринологів.

    Дитяча гастроентерологія / С.В.Сокольник, Т.В. 

Сорокман, М.І. Поліщук. - Чернівці, 2004. – 146 с.

     

      У навчальному посібнику викладені анатомо-фізіологічні особливості травної систеи у дітей і найбільш часта патологія. Представлені питання етіології, патогенезу, класифікації, клініки, діагностики та диференційної діагностики, лікування і профілактики основних патологічних станів дигестивного тракту у дітей у відповідності до програми з факультетської педіатрії.

             Навчальний посібник рекомендований для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, педіатрів та дитячих гастроентерологів.

Тестовий контроль з основних питань медичної генетики в акушерстві та педіатрії – Чернівці: Медакадемія. – 2004. – 60 с.

 

Навчально-методичний посібник для лікарів-слухачів циклу тематичного удосконалення «Актиальні питання медичної генетики в падіатрії та акушерстві» і лікарів-інтернів зі спеціальностей «педіатрія» та «акушерство і гінекологія».

Дитяча нефрологія / Т.В. Сорокман, С.В. Сокольник. – Чернівці: БДМУ, 2005. – 164 с.

 У навчальному посібнику викладені методи клінічного, інструментального та лабораторного дослідження сечовивідної системи у дітей, розглянуті основні клінічні синдроми хвороб нирок у дитячому віці, описані нозологічні групи захворювання нирок. Проведений аналіз даних літератури стосовно сучасних поглядів на патогенез та методи лікування нефрологічної патології.

            Навчальний посібник підготовлений відповідно до програм з факультетської педіатрії з урахуванням тем аудиторних та позааудиторних занять.  Для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, педіатрів, нефрологів.

Моніторинг уроджених вад розвитку у дітей північної Буковини / Т.В. Сорокман, І.В. Ластівка, - Чернівці: БДМУ, 2005 – 117 с.

 Монографія присвячена проблемі впливу чинників середовища на стані здоровя дитячої популяції. Підведений підсумок результатів моніторингу уроджених вад розвитку, визначено основні фактори впливу, поширеність та структуру уроджених вад різних систем дитячого організнізму, наведено основні шляхи профілактики генетично зумовленої патології. Монографія призначена для широкого кола лікарів, які практикують у сфері медичної генетики, сімейної медицини, акушерства і гінекології, педіатрії, організації охорони здоров'я.

Дитячі хвороби / За редакцією Т.В. Сорокман, при співпраці М.Г. Гінгуляка, І.В. Ластівки, С.В. Сокольник, Л.В. Швигара. – Чернівці: Меуніверситет. – 2006 – 704 с.

 У навчальному посібнику викладені методи клінічного, інструментального та лабораторного дослідження різних систем у дітей, розглянуті основні клінічні синдроми та описані нозологічні групи захворювань. Проведений аналіз даних літератури стосовно сучасних поглядів на патогенез та методи лікування різноманітної патології.

Навчальний посібник підготовлений відповідно до програм з факультетської педіатрії з урахуванням тем аудиторних занять.Для студентів вищих медичних навчальних закладів

Підручник підготовлений відповідно до програм з факультетської педіатрії з урахуванням тем аудиторних та позааудиторних занять з урахуванням вимог Болонського процесу. Призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, магістрантів, клінічних ординаторів, педіатрів, сімейних лікарів.

Дитячі хвороби. Підручник у 2-х томах. Книга ІІ/ За редакцією Т.В. Сорокман, В.П. Пішака, при спвпраці С.В. Сокольник, М.Г. Гінгуляка, І.В.Ластівка. Л.В. Швигара – Чернівці: Медуніверситет, 2009. – 418 с. 

У підручнику викладені анатомо-фізіологічні особливості, методи клінічного, інструментального та лабораторного дослідження різних систем у дітей, розглянуті основні клінічні синдроми та описані нозологічні групи захворювань. Проведений аналіз даних літератури стосовно сучасних поглядів на патогенез та методи лікування різноманітної патології. Підручник підготовлений відповідно до програм з факультетської педіатрії з урахуванням тем аудиторних та позааудиторних занять з урахуваннямвимог Болонського процесу. Призначений для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, магістрантів, клінічних ординаторів, педіатрів, сімейних лікарів.Клінічна генетика / Т.В. Сорокман, В.П. Пішак,І.В. Ластівка, О.В. Волосовець, Р.Є. Булик. – Чернівці: Медуніверситет, 2006. – 568 с.

У підручнику викладені основи клінічної генетики відповідно до галузевої програми з медичної генетики для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. Висвітлено коротку історію розвитку генетики в Україні, основні клінічної генетики, відомості про основні методи клінічної генетики та спадкові хвороби, основи еко-, фармако-, імуногенетик, сучасні можливості профілактики та лікування спадкових захворювань, медичні аспекти генної інженерії, основи генетичного моніторингу та медико-генетичного консультування.

Підручник ілюстрований таблицями, схемами, рисунками, фотографіями хворих. Наприкінці кожного розділу наводяться завдання для самостійної роботи. Підручник містить тлумачний словник та загальні символи і скорочені терміни для позначення хромосомних аномалій. У підручнику також подано Наказ МОН та АМН України «Про удосконалення медико-генетичної допомоги в Україні» (№641/84 від 31.12.2003), нормативи надання медико-генетичної допомоги та адреси медико-генетичних центрів і консультацій в Україні. Для студентів вищих мдичних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики, педіатрів, генетиків.

Шкідливі звички та їх методико-соціальне значення / Т.В. Сорокман, І.В. Ластівка, С.В. Сокольник – Чернівці: 2009. – 144 с.

Монографія присвячена проблемі впливу шкідливих чинників на стан здоров'я дитячої популяції. Особлива увага приділена найбільш розповсюдженим шкідливим звичкам – тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотиків.

Монографія призначена для широкого кола лікарів, які практикують у сфері медичної генетики, сімейної медицини, акушерства і генекології, педіатрії, огранізації охорони здоров'я.

Епідеміологія та шляхи профілактики вроджених вад розвитку / Т.В.Сорокман, І.В.Ластівка, С.В.Сокольник, Н.І.Підвисоцька - Чернівці: БДМУ, 2010. - 272 с.

Монографія присвячена проблемі уроджених вад розвитку: епідеміології, чинникам розвитку, структурі, діагностиці та профілактиці.

Монографія призначена для широкого кола лікарів, які практикують у сфері медичної генетики, сімейної медицини, акушерства і гінекології, педіатрії, організації охорони здоров'я.

Т.В. Сорокман, Г.Б. Боднар, М.Г. Гінгуляк. Педіатрія -Чернівці 2010. – 233 с.

 Навчально-методичний посібник «Педіатрія» розроблений відповідно до програми Міністерства охорони здоровя України навчальної дисципліни «Педіатрія» для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Дитячі хвороби (навчально-методичний посібник для студентів зі спеціальності "Стоматологія") / Т.В.Сорокман, Л.В. Швигар, М.О. Ризничук - Чернівці: Медуніверситет, 2011. - 276 с.

У навчальному посібнику викладені сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування основних захворювань дитячого віку. Описані анатомо-фізіологічні особливості систем органів та обмін речовин у дітей різних вікових груп. Викладені закономірності росту та розвитку, вигдовування дітей різного віку. Розглянуті основні інфекційні захворювання, що супроводжуються висипом.  Наприкінці кожної теми є контрольні запитання та тестові завдання.

Навчально-методичний посібник відповідає типовій програмі з педіатрії для студентів зі спеціальності "Стоматологія" вищих медичних навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації.

 

    Хронічні гастродуоденальні захворювання в дітей / Т.В.Сорокман, С.В.Сокольник. -  Чернівці: Медуніверситет, 2010. -  304 с.  Монографія присвячена проблемі епідеміології, етіопатогенезу та сучасних підходів до лікування та профілактики гастродуоденальних захворювань у дітей. Особлива увага приділена сучасним методам діагностики, оцінки психоемоційного та нейровегетативного стану, а також якості життя дітей, хворих на гастродуоденальні захворювання.

Монографія призначена для широкого кола лікарів, які практикують у сфері педіатрії, дитячої гастроентерології, медичної генетики, сімейної медицини, організації охорони здоров'я.

У навчальному посібнику викладено основи анатомії та фізіології печінки, жовчних шляхів, участі ферментів у біохімічних процесах, клінічну лабораторну діагностику тромбоцитарно-судинного гемостазу, дослідження імунологічних показників при захворюваннях гепато-біліарної системи

Медична генетика: навчально-методичний посібник для студентів / Т.В. Сорокман, Н.І. Підвисоцька , С.В. Сокольник , Л.В. Швигар. - Чернівці: Буковинський державний медичний університет, 2013. - 172 с.

Навчально-методичний  посібник відповідає типовій програмі з медичної генетики для студентів зі спеціальності "Медична психологія" вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

У навчально-методичному посібнику висвітлені теми модулю 1 "Спадкові хвороби та вроджені вади розвитку, їх діагностика та медико-генетичне консультування", який сладається з двох змістовних модулів; тестові завдання, надані фотографії пацієнтів з генетичною патологією, тлумачний словник, додатки.

      Клінічна лабораторна діагностика патології печінки та жовчних шляхів / Пішак В.П., Ротар В.І., Мислицький В.Ф., Ротар О.В., Ризничук М.О. Вид. 2-е доповн. І переробл. – Чернівці: Медуніверситет, 2010. – 322 с.: іл.

         Виразкова хвороба дванадцятипалої кишки в дітей: діагностика, клініка, лікування / С.В. Сокольник. – Чернівці: Медуніверситет – 2013. – 284 с.

    Монографія присвячена проблемі виразкової хвороби дванадцятипалої кишки в дітей: епідеміології, чинникам розвитку, структурі, діагностиці і лікуванню та призначена для широкого кола лікарів, які практикують у сфері педіатрії, дитячої гастроентерології, сімейної медицини, організації охорони здоров'я

 Врожденные пороки развития у детей Северной Буковины / М.А.Ризничук, В.П.Пишак. – Германия: LAP LAMBERT Academic Publishing. – 2012. – 88 с.

     Монография посвящена проблеме врожденных пороков развития у детей Северной Буковины. Предназначена для педиатров, врачей-генетиков, врачей семейной медицины