Студентське наукове товариство

1. Гурток з педіатрії 

Керівник СНТ, к.мед.н., доцент кафедри педіатрії та медичної генетики  

Андрійчук Д.Р.                

                                                    

       Студентське наукове тoвариство з педіатрії 

кафедри педіатрії та медичної генетики

Мета:

- Об'єднання студентів, які ведуть науково-дослідну роботу  з метою створення діючої системи організації наукової творчості молоді та розвитку наукового потенціалу університету;

- Організація участі студентів у наукових заходах регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. 

Структура:

Науковий керівник СНТ БДМУ кафедри педіатрії та медичної генетики - к.мед.н., асистент Андрійчук Д.Р. 

Структурні одиниці СНТ кафедри педіатрії та медичної генетики БДМУ:

- Студентський науковий гурток;

- Проблемні групи при кафедрі згідно напрямків діяльності СНТ кафедри педіатрії та медичної генетики;

Напрямки діяльності СНТ кафедри педіатрії та медичної генетики БДМУ:

- дитяча гастроентерологія;

- дитяча ендокринологія;

- раннє дитинство;

- дитяча кардіологія.

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА НА КАФЕДРІ ПЕДІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

на 2022-2023 навчальний рік

Засідання буде проходити з 16.30 до 18.30 год. в аудиторії №1.


2. Гурток із медичної генетики


Керівник СНТ, к.мед.н., доцент кафедри педіатрії та медичної генетики           

Ластівка І.В.


CТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО З МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Актуальність: Спадковість та мінливість - первинні невід'ємні властивості життя, а питома вага спадкової патології в загальній захворюваності в розвинутих країнах постійно зростає, і з нею приходиться зустрічатися лікарю любої спеціальності Саме тому, генетика повинна бути фундаментальною складовою в теоретичній та клінічній освіті лікаря, якщо ми хочемо підготувати сучасного висококваліфікованого спеціаліста. Вивчаючи генетику він краще розуміє механізми життєдіяльності людини на усіх рівнях та на усіх стадіях індивідуального розвитку. Медична генетика допомагає вірно сприймати клінічний матеріал, набути основні знання та навички в діагностиці спадкових хвороб, впевнює в необхідності медико-генетичного консультування, яким більшість лікарів до теперішнього часу нехтують. Враховуючи вище викладене, на кафедрі педіатрії та медичної генетики БДМУ виникло рішення створити студентське наукове товариство з питань медичної генетики.

 

Основна мета роботи СНТ з медичної генетики:

-         Формування у студента інтересу та потреби до наукової творчості в галузі успадкування та мінливості у людей;

-         Розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення внутрішньої організованості, відповідального відношення до навчання, поглиблення та закріплення отриманих в процесі навчання знань.

Основні задачі СНТ з медичної генетики:

-         забезпечення активної участі студентів в проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів;

-         формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці та способам самостійного вирішення наукових завдань у відповідних галузях медичної генетики та навичкам роботи у наукових колективах;

-         допомога студентам в оволодінні методикою та навичкам проведення самостійних наукових досліджень і розробки наукових проблем;

-         обмін досвідом організації та проведення наукової роботи серед членів студентських наукових гуртків;

-         виявлення найбільш обдарованих та талановитих студентів, використання їх творчого та інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності навчального процесу.

Організація роботи студентського наукового гуртка:

-         Участь у виконанні планових наукових робот ВНЗу;

-         Виконання завдань дослідницького характеру в період навчальної практики;

-         Розробка та підготовка наукових доповідей, статей, повідомлень та рефератів з актуальних питань медичної генетики;

-         Виступи з доповідями на засіданнях СНТ, наукових семінарах та конференціях;

-         Участь у підготовці винаходів, розробка та створення технічних засобів навчання, виховання та контролю, діючих стендів та макетів;

-         Участь в різних конкурсах на кращу наукову роботу;

-         Робота СНТ здійснюється за планом, затвердженим завідувачем кафедри;

-         Засідання СНТ проводяться не менше, ніж  1 раз на два місяці. Кожне засідання СНТ оформляється протоколом.

Структура: 

        У гуртку займаються студенти, які вирішили пов'язати свою професійну діяльність з медичною генетикою, так і студенти, які знаходяться в пошуку свого місця у світі медицини. Кафедра надає можливість гуртківцям приймати участь у дослідженнях хворих на клінічній базі, удосконалювати свої знання  та практичні навички, займатися підготовкою наукових робіт під керівництвом викладачів із досвідом.

        Кожне засідання гуртка побудоване таким чином, що усі учасники мають можливість глибоко вивчити тему заняття. З цією метою передбачені вступні міні-лекції наукового керівника гуртка або викладача кафедри, присвячені актуальним питанням тематики засідання. На засіданнях гуртка розглядаються питання навчання студентів основам методик ведення наукового дослідження, обговорюються результати наукової роботи членів гуртка (наукові статті, реферати, конкурсні роботи), деякі представляють у вигляді доповідей з мультимедійним супроводом.

         Плани  проведення заняття гуртка зберігаються впродовж навчального року. Щорічно в кінці навчального року на останньому засіданні СНТ обговорюється та затверджується звіт про діяльність СНТ, який надається в сектор НДРС.

        Одним з найбільш перспективних напрямків діяльності наукового гуртка кафедри є практична складова заняття. Студенти вивчають найбільш показові, або, навпаки, складні з клінічної точки зору діагностичні зображення, що дозволяє розширити та поглибити їх знання як майбутніх спеціалістів. Невід'ємною частиною засідання є обговорення цікавих клініко-діагностичних випадків та спостережень, в ході якого викладачі діляться з вихованцями своїм досвідом.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА НА КАФЕДРІ ПЕДІАТРІЇ ТА МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

на 2022-2023 навчальний рік 

Засідання проходитимуть з 16.30 до 18.30 год в аудиторії №301